Broadway Jegyiroda
Jegyirodák:
1026 Bp. Gábor Áron u. 74-78. (Rózsakert)
Tel: 340-40-40 Nyitva: H-P: 10-19h Szo:10-17
1075 Bp. Károly krt. 21.
Tel: 06 1 780-07-80 Nyitva: H-P: 10-18

Jegyvásárlás

Békásmegyeri Közösségi Ház

Békásmegyeri Közösségi Ház

Az Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont — Békás­me­gyeri Közös­ségi Háza a hét min­den nap­ján érde­kes prog­ra­mok­kal várja a látogatókat. A dél­előtt a leg­ki­seb­beké, akik a báb– és gyer­mek­szín­házi előa­dá­so­kon ismer­ked­nek a kul­túra alap­ja­i­val, az Aprók tán­cán pedig újból a Kolom­pos együt­tes húzza a talpalávalót. A Nosz­tal­gia bér­let kínál újabb lehető­sé­get az idő­seb­bek­nek, hogy tár­sa­ságra lel­je­nek a ház­ban. A zene sze­rel­me­seit vár­juk a Békás Blues, és az Ice Cream este­ken. Dél­utá­non­ként tan­fo­lya­mok sora nyújt lehető­sé­get a tanu­lásra, szó­ra­ko­zásra, sportra — kor­osz­tály­tól füg­get­le­nül. A klu­bok, fóru­mok ked­velőire is szá­mí­tunk, akár­csak az egész­sé­gü­kért tenni vágyókra. Foly­tatva az ÖKO-7-hez kap­cso­lódó hagyo­má­nyo­kat, prog­ram­ja­ink­ban ezután is nagy hang­súlyt kap a környezet-, és természetvédelem. A közös­ségi ház vál­to­zat­la­nul teret ad a kerü­let­ben élő nem­ze­ti­sé­gek bemu­tat­ko­zá­sá­nak, az évsza­kok­hoz, ünne­pek­hez kötődő ren­dez­vé­nyek­nek, báloknak.
Tovább 1038 Budapest, Csobánka tér 5.

Békásmegyeri Közösségi Ház

0 esemény